Konkurranseregler NM i film

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i film med innleveringsfrist 1. mai. Her finnes informasjon om klasser og kategorier og regler for deltagelse.

Det konkurreres i to hovedkategorier og 6 klasser med fritt tema. Hver autor kan delta med inntil 3 bidrag i hver hovedkategori.

Kategorier

 1. Dokumentarisk
  • Hverdagsfilm
  • Dokumentarfilm
  • Minuttfilm
 2. Fortellende
  • Digital fortelling
  • Ren fiksjonsfilm
  • Musikkvideo
NM i film, kategorier og klasser

Premiering

Det konkurreres om tittelen Norgesmester i film, som blir den filmen som oppnår mest poeng, uavhengig av klasse. Det konkurreres også om Beste film i hver av de to kategoriene, dokumentarisk og fortellende film. De tre beste filmene i hver av de to kategoriene, på tvers av tilhørende underklasser, tildeles valørene gull, sølv og bronse.

Det vil også kunne settes opp vinnere i hver underklasse. For at det skal opprettes en klasse må det meldes på minst 6 filmer i klassen. Dersom det er påmeldt 5 filmer eller færre i en klasse, vil klassen bortfalle, og det kåres ingen vinner i klassen. Filmene som ikke tilhører en klasse vil likevel konkurrere om Beste film i en av kategoriene (og om norgesmestertittel). Det deles ikke ut gull, sølv og bronse i hver av underklassene separat, kun samlet som beskrevet i avsnittet ovenfor.

En beskrivelse av klassene finnes under avsnittet informasjon om de ulike kategorier, nedenfor.

Påmelding

De individuelle bidragene skal meldes på elektronisk via www.nsff.no for å bli registrert i konkurransedatabasen.
Du kan i tillegg bruke det manuelle påmeldingsskjema som du kan laste ned via www.nsff.no når konkurransen blir utlyst.

Gruppefilm

Det konkurreres også i gruppefilm (tidligere klubbfilm). Det er fritt tema eller etter regler fastlagt av NSFF Filmutvalget (f.eks manus/synopsis). Se punktet ‘gruppefilm’ lenger ned på siden .

Utfyllende informasjon

Generelle regler for deltagelse
 • Konkurransen er åpen for alle med gyldig medlemskap i NSFF, som er bosatt i Norge.
 • Deltaker representerer den klubben som har betalt kontingenten.
 • Arbeider som er i strid med konkurransereglene skal utelukkes før juryering (Filmutvalget har ansvar for at dette skjer).
 • De ulike klassene bedømmes separat.
 • Autor kan ikke delta med samme film i flere klasser i samme konkurranse.

For gruppefilmkonkurransen MÅ det brukes det manuelle påmeldingsskjema som sendes sammen med filmbidraget.

Det nedlastbare påmeldingsskjemaet blir publisert sammen med innbydelsen til årets konkurranse og inneholder en detaljert veiledning som skal bistå med de praktiske forhold.

Deltakeravgift
 • Betaling skjer via NSFF sitt system for konkurranseinnleverinmg på NSFF.NO.
 • Deltakergebyret dekker deltakelse både NM i Film og NM i Foto
 • Dersom din klubb ikke har betalt kontingent til NSFF, blir det heller ikke mulig for deg å levere inn film og foto til NM.
Antall arbeider
 • Hver autor kan levere inn totalt 3 filmer i hver individuelle kategori/klasse.
 • Autor velger selv i hvilke klasser filmene leveres inn.
 • Hver gruppe kan levere inn 1 gruppefilm.
Påmelding av film NM individuelt

Ansvarlig for filmen melder filmen og betaler  via NSFF sitt system for konkurranseinnlevering. Be din klubbs registeransvarlig om du trenger hjelp. Du skal KUN registrere filmens tittel, laste opp et bilde (.jpg-format, 2400px lengste side) som er et illustrasjonsbilde til filmen og betale. Bildet kan lastes opp etter man har registrert tittel og betalt. Bildet vil bli benyttet i NM-katalog og NSFF Årbok.

Frist for innsendelse

Frist for innlevering er 1.mai.

Om filformater; alle klasser

Filmer kan leveres i forskjellige filformater og billedoppløsning som blir opp- eller nedskalert til 1920 x 1080 (HD) som visningsformat. Visningsfilen blir H.264 kodek i 35 mbit datastrøm. For optimal visningskvalitet anbefaler vi å levere i tilsvarende kvalitet. Alle andre kodeker og datastrømmer blir konvertert til den angitte.

Individuelle filmer sendes via en tjeneste som www.filemail.com til nmfilm@nsff.no Filmen registreres på www.nsff.no.

Minuttfilm kan leveres i det formatet autor ønsker. Ved behov for konvertering gjøres dette i ettertid og autor varsles om endringen.

Om juryen og juryarbeidet

Oppnevnelse av jury

Filmutvalget oppnevner jury bestående av minimum 3 jurymedlemmer og jurysekretær. Juryen velges med sikte på kontinuitet, kvalitet og fagkunnskap.

Juryens arbeid

Juryen velger selv sin formann og den oppnevnte jurysekretær er forpliktet til å påse at juryens medlemmer er kjent med forbundets konkurranseregler, premiestatuttene og juryinstruksen.

Juryens primære oppgave er å kåre årets Norgesmester i hver kategori.

Juryen skal også bedømme om noen filmer kvalifiserer til gull-, sølv- eller bronsemedaljer. Forøvrig foregår bedømmelsen etter gjeldende instruks.

Protokoll over juryens arbeid føres av sekretæren og undertegnes av juryens medlemmer. Protokollen overleveres forbundets styre umiddelbart etter bedømmelsen. Juryens medlemmer eller sekretær kan ikke være delaktig i noen av filmene. Juryens avgjørelse er endelig.

Premiering

Poengskalaen for film er:

 • 70 – 100 poeng gir medalje.
 • 60 – 69 poeng gir hederlig omtale.
 • 30 – 59 poeng blir antatt.
 • < 30 poeng blir refusert.

Refuserte filmer kan hvis ønskelig omarbeides og stille i ny konkurranse.

Juryen skal i alle kategorier utdele: 1 – en – gull, 1 – en – sølv og 1 – en – bronse. Juryen kan i tillegg utdele inntil 1 – en – sølv og / eller 2 – to – bronse, inntil 10 – ti – hederlig omtale, samt antatte. Det kan i tillegg benyttes gavepremier eller spesialpremier etter godkjennelse fra Styret.

Gavekort fra Japan Photo:

 • Japan Photo gir gavekort til filmene etter gitte regler 
 • Norgesmester i Film : Pokal
 • Debutantpremie: Pokal

Debutantpremie

Gravering premie: Beste debutant [ årstall ]

 

Årets filmklubb
Beste filmklubb regnes ut fra samlede premiepoeng fra klubbens 3 beste filmer. Høyeste summerte poengtall er vinner. Alle filmer som har fått premiering i form av medalje, hederlig omtale eller antatt, tildeles et diplom.
Bruk av premierte filmer
 • NSFF forbeholder seg retten til å gjengi premierte filmer til utstilling og presentasjon av Norgesmesterskap i tidsskrifter / relevante internettsider og på NSFF sine egne internettsider.
 • NSFF forbeholder seg retten til å presentere filmene i nasjonale og internasjonale utstillinger godkjent av NSFF
 • Premierte filmer blir brukt i en NM presentasjon som kan lastes ned fra nsff.no
 • De premierte filmene kan bli videresendt til konkurranser som UNICA arrangerer. Autors navn skal følge filmen i enhver sammenheng.
 • Autor gir med deltakelse i NM i Film automatisk tillatelse til at filmen kan bli lastet opp på NSFF filmsider på Vimeo som visning for alle. Eventuelle reservasjoner mot dette må begrunnes.
Hvor skal filmen sendes?
Bidrag til NM i Film sendes helst som filmfiler ved hjelp av fildelingstjeneste. Typiske tjenester kan være www.filemail.com eller tilsvarende. Filmene sendes sammen med elektronisk påmeldingsskjema i pdf-format til nmfilm@nsff.no. Filmene skal ikke sendes som vedlegg i e-post da dette har begrensninger i tillatte filstørrelser og overføringshastighet.

Bidrag til NM i Film skal være juryen i hende innen 1. mai. Ved eventuelle spørsmål kan de rettes til: film@nsff.no.

Informasjon om de ulike kategorier

Hverdagsfilm

Hverdagsfilm er i de fleste tilfeller reportasjepreget, den blir gjerne til underveis i prosjektet. Familien eller vennegjengen står ofte sentralt i disse filmene. Råmaterialet kan være stillbilder, video, super-8 film, lydopptak, skannede dokumenter eller hva som helst. Fundamentet i filmen er historien og ikke sjelden en fortellerstemme. Hovedpoenget er at hverdagen blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.

Timelapse og digital bildefortelling kan leveres inn i kategorien hverdagsfilm.

Digital fortelling

En digital fortelling er en kort film, gjerne 2-3 minutter lang, satt sammen av stillbilder (fotografier), og med en tilhørende fortellerstemme. Den kan unntaksvis inneholde korte filmsekvenser og det kan også brukes illustrasjoner og tegninger. En digital fortelling fortelles i førsteperson, og har gjerne et tydelig budskap. Fortellingen har narrativ og dramaturgisk oppbygning. Musikk og/eller lydeffekter bidrar til å bygge opp under dramaturgien. Et ofte brukt virkemiddel for å skape liv i stillbildene er bruk av panorering og zoom i bildene (Ken Burns-effekten).

Fiksjonsfilm

Fiksjonsfilm kalles også spillefilm, lik det vi ser på kino. Historien er som regel oppdiktet og dramatisert. I denne kategorien faller også filmer som for eksempel: Musikkvideo, animasjon, kunstfilm eller andre abstrakte produksjoner.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm kjenner de fleste fra TV. Den skal gjengi fakta på en nøyaktig og pedagogisk god måte, samtidig som det tillates dramatisering for å opprettholde publikums interesse. Dokumentarfilm må ikke være laget utelukkende av film eller video, her tillates også stillbilder og andre virkemidler.

Timelapse og digital bildefortelling kan leveres inn i kategorien dokumentarfilm.

Minuttfilm

Minuttfilm skal, som navnet sier, vare i maksimum ett minutt (60 sekunder), inklusive film, bilder, lyd, for- og ettertekster. Overskridelse av tiden medfører diskvalifikasjon. Minuttfilm kan omhandle «hva som helst»; humor, drama, kunst, abstrakte uttrykk, animasjon eller lignende.

Det er autoren som velger hvilken kategori og klasse filmen skal delta i. I spesielle tilfeller kan autoren velge å delta i en annen klasse eller kategori enn det filmen tilsier (ved å angi det i påmeldingen). Juryen vil likevel kunne overstyre dette valget.

To typiske eksempler er valg av klasse ved minuttfilm eller digital fortelling. En minuttfilm kan være ren fiksjon. Da kan autor velge å delta i fiksjonsklassen, etter eget valg. Dersom en autor mener sin digitale fortelling er helt dokumentarisk, kan autoren velge å delta i den dokumentariske kategorien f.eks. under dokumentarfilm.

Gruppefilm
Gruppefilm er ikke en egen klasse, men er ment å erstatte klubbfilmklassen. En gruppefilm er en film laget av en gruppe bestående av minst to NSFF-medlemmer, samt én eller flere ikke-medlemmer. Det kan også være medlemmer fra to eller flere NSFF-tilknyttede klubber, men der det på forhånd bestemmes hvilken klubb i gruppen som står som produsent og autor for filmen. Gruppe kan delta i hvilken som helst kategori og klasse, og må indikere hvilken klasse det ønskes å delta i.

Gruppefilm er ment å bidra til kunnskapsheving blant medlemmene. Den skal gi økt forståelse for prosessen med å lage film, samt bedre fortellerteknikk. For å utvikle seg ønsker man at prosessen skal bli en læringsarena der flest mulig av medlemmene deltar. Det oppfordres også til samarbeid med miljøer utenfor klubbene, slik som amatørteatergrupper og frivillige organisasjoner.

Mentor, gruppefilm

Denne personen kan være hvem som helst; en i klubben, fra en annen klubb, en venn eller annen ekstern person. Om denne personen er profesjonell, som f.eks. utøvende filmskaper eller medielærer, betyr ingen ting for konkurransen. Poenget er at klubben og de involverte i prosjektet skal bli flinkere amatørfilmere etter deltakelse og gjennomføring av prosjektet.

Mentoren skal ikke ha noen direkte rolle i produksjonen, hverken i manusutarbeidelsen, som skuespiller eller bak kamera. Vedkommendes rolle er å bistå med kunnskap som kan utvikle alle de andre prosjektdeltakerne. Mentoren skal synliggjøres på rulleteksten.

Innleverte arbeider
Deltagelse i NM i Film medfører fullstendig aksept av ovenstående konkurranseregler og eventuelt andre opplysninger som måtte fremgå av innbydelsen.

Nasjonale plaketter

NSFF tildeler plaketter for oppnådde individuelle resultater i NM i Film (og NM i Foto) etter følgende skala:

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Hederlig omtale 3 poeng
 • Antatt 1 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Poengene i nasjonale konkurranser gjelder også i forhold til NSFF Hederstegn.

På bakgrunn av oppnådde poeng utdeles plaketter slik:

 • 25 poeng Bronseplakett
 • 50 poeng Sølvplakett
 • 100 poeng Gullplakett
 • 200 poeng Bronseplakett m/rød emalje
 • 300 poeng Sølvplakett m/rød emalje
 • 400 poeng Gullplakett m/rød emalje
 • 500 poeng Bronseplakett m/hvit emalje
 • 600 poeng Sølvplakett m/hvit emalje
 • 700 poeng Gullplakett m/hvit emalje
 • 800 poeng Bronseplakett m/mørk blå emalje
 • 900 poeng Sølvplakett m/ mørk blå emalje
 • 1000 poeng Gullplakett m/ mørk blå emalje

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter.