Arrangementstøtte

NSFF – Norsk Selskap For Fotografi – sin arrangementsstøtte er tiltenkt medlemsklubb av NSFF, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemsklubber ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter eller arrangementer.

Eksempler som kvalifiserer for støtte er fotoutstilling (print og ev. profesjonell veiledning), bokutgivelse med fotografisk tilsnitt, fotomaraton og kurs. Det gis ikke støtte til drift, herunder gjenstander som gjenbrukes senere og som det er naturlig at klubben investerer i som del av sin aktivitet – eksempelvis utstillingsvegger, studiolamper.

Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober, årlig.

Krav og forventninger til søker

Det forutsettes at medlemsklubben er medlem i NSFF og har vært medlem av NSFF i minimum 2 år. Ved manglende kontingentbetaling eller mislighold av avtalen, vil arrangementsstøtten bli krevd tilbakebetalt.

Søknaden skal inneholde et enkelt budsjett og en prosjektbeskrivelse. Merk at budsjettmalen nedenfor har tre faneark:

Det forventes at arrangøren selv bidrar med en betydelig egenandel, relativ til klubbens medlemsmasse.

Dugnadsarbeid under prosjekt kan ikke monetiseres, det vil si man kan ikke budsjettføre klubbmedlemmers naturlige arbeidsinnsats i forbindelse med prosjektet (montering av bilder, vakthold, instruktørvirksomhet osv.) som utgift.

Halvparten av beløpet betales ut ved oppstart og resten blir utbetalt etterskuddsvis når det legges frem et regnskap. Styret kan kreve dokumentasjon av utgifter.

Støtten er underskuddsgaranti, ikke fortjeneste

Arrangementsstøtten er ment for å stimulere NSFF sine medlemsklubber til å gå i gang med fotografiske prosjekter, som i utgangspunktet av økonomiske grunner vil være vanskelig å iverksette. Arrangementsstøtten er tenkt som en underskuddsgaranti for at arrangøren ikke lider økonomisk tap. NSFF vil ikke dekke et underskudd som er større enn det beløpet som budsjettert i søknaden, se nedenfor. Ved et overskudd av arrangementet vil NSFF ha tilbakebetalt halvparten av overskuddet, men ikke mer enn beløpet for arrangementstøtten.

  • Søknaden behandles av styret. Avslag på søknader blir ikke begrunnet.
  • Arrangementstøttens økonomiske ramme avgjøres på Landsmøtet.
  • Styret kan velge å ikke dele ut midler, dersom NSFF sin økonomi tilsier det.

Markedsføring og kreditering

Prosjektet kan presenteres på et NSFF Landsmøte og/eller her på www.nsff.no. Det skal i arrangementets / prosjektets omtale og markedsføring komme frem at det er støttet av NSFF.

For mer informasjon og veiledning kontakt sekretariat@nsff.no.

Tidligere innvilget støtte

Arendal fotoklubb: Kr 3000,- til årbok
Ålesund kameraklubb: Kr 7000,- til jubileumsmarkering
Asker og Bærum fotoklubb: Kr 5000,- til utstilling «Nye Asker»
Oslo kameraklubb: Kr 9400,-  til utstilling høsten 2020

2018

Bergen fritidsfilmere: kr 3000,- til foredragsholder
Tønsberg kameraklubb: kr 3500,- til «Før og nå»-prosjekt
Trondhjems kameraklubb: kr 16000,- til «Kaduitjveit» jubileumsutstilling
Homborsund fotoklubb: kr 9400,- til fotoutstilling og printkurs

2017

Harstad fotoklubb: kr 3000,- til Nord-norsk fotomaraton
Drammen fotoklubb: kr 5500,- til ungdomsrettet aktivitet
Bekkalokket fotoklubb: kr 5000,- til utendørs utstilling