Arrangementstøtte

NSFF – Norsk Selskap For Fotografi – sin arrangementsstøtte er tiltenkt medlemsklubb av NSFF, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemsklubber ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter eller arrangementer. Det kan dreie seg om fotoutstilling, bokutgivelse med fotografisk tilsnitt, fotomaraton, kurs, eller lignende prosjekter.

Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober, årlig.

Støtten er underskuddsgaranti, ikke fortjeneste

Arrangementsstøtten er ment for å stimulere NSFF sine medlemsklubber til å gå i gang med fotografiske prosjekter, som i utgangspunktet av økonomiske grunner vil være vanskelig å iverksette. Arrangementsstøtten er tenkt som en underskuddsgaranti for at arrangøren ikke lider økonomisk tap.

Søknaden behandles av styret. Avslag på søknader blir ikke begrunnet.

Arrangementstøttens økonomiske ramme avgjøres på Landsmøtet. Styret kan velge å ikke dele ut midler, dersom NSFF sin økonomi tilsier det.

NSFF vil ikke dekke et underskudd som er større enn det beløpet som budsjettert i søknaden, se nedenfor. Ved et overskudd av arrangementet vil NSFF ha tilbakebetalt halvparten av overskuddet, men ikke mer enn beløpet for arrangementstøtten.

Krav og forventninger til søker

Det forutsettes at medlemsklubben er medlem i NSFF og har vært medlem av NSFF i minimum 2 år. Dersom manglende kontingentbetaling eller mislighold av avtalen, vil arrangementsstøtten bli krevd tilbakebetalt.

Søknaden skal inneholde et budsjett og en prosjektbeskrivelse. For arrangementsstøtte forventes at arrangøren selv bidrar med en betydelig egenandel ut i fra klubbens medlemsmasse. Andre kriterier som vurderes er: hvor ofte klubben søker, type arrangement/prosjekt, budsjettpostene.

Halvparten av beløpet betales ut ved oppstart og resten blir utbetalt etterskuddsvis når det legges frem et regnskap. Styret kan kreve dokumentasjon av utgifter.

Markedsføring og kreditering

Prosjektet skal presenteres på et NSFF Landsmøte og/eller her på www.nsff.no. Prosjektet kan markedsføres via www.nsff.no, og arrangøren skal promotere at prosjektet er støttet av NSFF.

For mer informasjon og veiledning kontakt sekretariat@nsff.no.