Arrangementstøtte

Klubbene kan søke om støtte fra NSFF sitt hovedstyre til arrangementer.

NSFF – Norsk Selskap For Fotografi – sin arrangementsstøtte er tiltenkt medlemsklubb av NSFF, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemsklubber ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter eller arrangementer. Det kan dreie seg om fotoutstilling, bokutgivelse med fotografisk tilsnitt, fotomaraton, kurs, eller lignende prosjekter.

Arrangementsstøtten er ment for å stimulere NSFF sine medlemsklubber til å gå i gang med fotografiske prosjekter, som i utgangspunktet av økonomiske grunner vil være vanskelig å iverksette. Arrangementsstøtten er tenkt som en underskuddsgaranti, slik at arrangøren ikke lider økonomisk tap.

Det forutsettes at medlemsklubben er medlem i NSFF og har vært medlem av NSFF i minimum 2 år. Dersom manglende kontingentbetaling eller mislighold av avtalen, vil arrangementsstøtten bli krevd tilbakebetalt.

Søknaden behandles av Styret. Søknadsfrist årlig 1. april og 1. oktober. Avslag på søknader blir ikke begrunnet.

Søknaden skal inneholde et budsjett og en prosjektbeskrivelse. Det forventes at arrangøren selv bidrar med en betydelig egenandel ut i fra klubbens medlemsmasse. Andre kriterier som vurderes er: hvor ofte klubben søker, type arrangement/prosjekt, budsjettpostene.

Halvparten av beløpet betales ut ved oppstart og resten blir utbetalt etterskuddsvis når det legges frem et regnskap. Styret kan kreve dokumentasjon av utgifter.

Prosjektet skal presenteres på et NSFF Landsmøte eller på www.nsff.no. Prosjektet kan markedsføres via www.nsff.no, og arrangøren skal promotere at prosjektet er støttet av NSFF.

NSFF vil ikke dekke et underskudd som er større en det beløpet som budsjettert i søknaden.

Ved et overskudd av arrangementet vil NSFF ha tilbakebetalt halvparten av overskuddet, men ikke mer enn beløpet for arrangementstøtten.

Arrangementstøttens økonomiske ramme avgjøres på Landsmøtet. Styret kan velge og ikke dele ut midler, dersom NSFF sin økonomi tilsier det. Det samlede beløp det er budsjettert med (2017) er kr 40 000,-.

For mer informasjon og veiledning kontakt sekretariat@nsff.no.